recordings

Here are some examples of Hoddan's singing.

The first three songs are from the album "Fhir a dh'eisteas m'oran" and the second three are from the album "'S air feasgar soileir samhraidh"

Please click on the song you wish to hear in order to play it.


This is the full track listing for "S air feasgar soileir samhraidh":

1 -- Eilean Leodhais ged 's fhada thraill mi -- Unknown
2 -- S'truagh tha mi 's gun bhean agam -- Unknown
3 -- Ribhinn og dha'n tug mi'n gradh -- Frullig, Back
4 -- Piseag Fear Cheois -- Duncan 'Dodd' Graham, Plasterfield
5 -- Dh'fhalbh thu dha'n a Navy -- Twinkle
6 -- Air tuath an Canada -- Unknown
7 -- Bho'n dh'fhag thu mi is mulad orm -- J. Murray, Bayble
8 -- Oran an Airship -- Case, Uist
9 -- Gun Dean mi Rann -- Unknown
10 -- Oran An AI -- Red, Lower Bayble
11 -- Oran a' Ghuga -- Duncan 'Dodd' Graham, Plasterfield
12 -- Mo shuil air Loch an t-Sithein -- Peggy Callum Ian
13 -- Oran nam Fleasgach -- Unknown
14 -- Amhram an te uasal -- Duncan 'Dodd', Graham Plasterfield
15 -- Gruagach bhan a'mhin - fhuilt -- Unknown
16 -- S air feasgar soileir samhraidh -- Unknown


This is the full track listing for "Fhir a dh'èisteas m' òran":

1 -- Òran a' Phort Hardie -- Frullig, Back
2 -- O gur mi tha sgìth -- MacMillan
3 -- Am Bàla Gaoithe -- Ferguson, Laxay
4 -- Solas an Dealain -- Red, Lower Bayble
5 -- Nan ceadaicheadh an tìde dhomh -- W MacKenzie, Shader
6 -- Thug mi còrr agus trì bliadhna -- Unknown
7 -- Holiday na Caillich -- Red, Lower Bayble
8 -- Bàs an eich -- Red, Lower Bayble
9 -- Gaol na h-òighe -- W MacKenzie, Shader
10 -- Òran an Iolaire -- Hector MacKinnon
11 -- Gur mise chaidh na mo chabhaig -- Red, Lower Bayble
12 -- Ìghneag an Fhuilt Churlaich -- Frullig
13 -- Chuir mi Cùl ri Grianaig -- Unknown
14 -- Bidh mo dhùthaich a' tighinn air m'aire -- W MacKenzie, Shader
15 -- Fhir a dh'èisteas m' òran -- Unknown, Ness
16 -- Cuibhl' an Fhortain -- Unknown


You can buy these albums directly, simply by clicking the "Add to cart" buttons below:

'S air feasgar soileir samhraidh

'S air feasger soileir samhraidh

Fhir a dh'èisteas m'òran

Fhir a dh'eisteas m'oran